Dzisiaj: Niedziela 05 lutego 2023

Program współpracy

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 8 =
Link
5 + 8 =
Uchwała Nr XLV/571/21
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 5a  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057; z 2021r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535); po wymaganych konsultacjach, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.